Izmantošanas noteikumi

„Savā bankā izdevīgāk” sadaļā „Swedbank” AS sniedz iespēju klientiem saņemt „Swedbank” AS sadarbības partneru piedāvātas atlaides, īpašos piedāvājumus vai citus atvieglojumus, ja par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem klients sadarbības partnera tirdzniecības vietā norēķinās ar „Swedbank” AS klientam tiesiskā lietošanā izsniegtu un spēkā esošu „Swedbank” AS kredītkarti vai citādā veidā atbilstoši nosacījumiem, kādus sadarbības partneris norādījis savā piedāvājumā.

Gadījumos, ja „Swedbank” AS piedāvā veikt samaksu par sadarbības partnera precēm vai pakalpojumiem, izmantojot Swedbank internetbanku vai citus „Swedbank” AS noteiktus norēķinu līdzekļus, tad „Swedbank” AS patur tiesības šāda piedāvājuma saņemšanai klientam lūgt iepazīties un piekrist tā saņemšanas nosacījumiem vai noteikumiem, vai pat noslēgt atsevišķu līgumu savā vai sava sadarbības partnera vārdā un vietā „Swedbank” AS un/vai sadarbības partnerim pieņemamā veidā un formā.

„Swedbank” AS neatbild par sadarbības partneru piedāvāto preču vai pakalpojumu kvalitāti un to pēcpārdošanas vai garantijas apkopi vai servisu. „Swedbank” AS nenes nekādu atbildību par klienta patērētāja vai citu tiesību, kā arī citu tam pienākošo tiesisko priekšrocību ievērošanu vai garantijām, ja vien nepastāv īpaša vienošanās ar „Swedbank” AS.

Par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies klientam, iegādājoties preci vai pakalpojumu, atbild attiecīgais sadarbības partneris - preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

Visas savas likumiskās tiesības, kas saistītas ar sadarbības partnera preču un/vai pakalpojumu pilnīgu vai daļēju saņemšanu vai nesaņemšanu, ir izlietojamas un pretenzijas iesniedzamas, vēršoties pie sadarbības partnera atbilstoši piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem un kontaktinformācijai.

Visi piedāvājumi ir spēkā tikai ar tādiem nosacījumiem un ierobežojumiem, kādus tos ir noteikuši sadarbības partneri to izteiktajos piedāvājumos un avotos, uz kuriem tiek sniegtas atsauces. „Swedbank” AS nenes atbildību par izteikto piedāvājumu likumību, pieejamību, brīvu apgrozību, licencēšanu vai citādu uzraudzību, kā arī informācijas patiesumu, precizitāti, kā arī atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.

Visi piedāvājumi ir spēkā tikai, kamēr tie ir pieejami sadaļā „Savā bankā izdevīgāk. „Swedbank” AS ir tiesības vienpersoniski mainīt, grozīt, anulēt, grupēt, sadalīt piedāvājumus un to klāstu pēc saviem ieskatiem, nenesot nekādu atbildību par nenoslēgtiem darījumiem un neciešot nekādus zaudējumus, t.sk. negūto peļņu.

„Swedbank” AS ir tiesības vienpusēji mainīt, grozīt un izteikt jaunā redakcijā šos noteikumus. Šie noteikumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī šajā „Savā bankā izdevīgāk” sadaļā, un ir spēkā kamēr tie tiek atspoguļoti lietotāja interneta pārlūka programmas sesijas laikā. Interneta pārlūka programmā atjaunojot vai pārlādējot šo lapu, noteikumi var tikt atspoguļoti jaunā redakcijā, un klientam ir pienākums ar tiem iepazīties no jauna. Ja lapa netiek atjaunota tajā atgriežoties, klientam ir jāatjauno vai jāpārlādē tās saturs, izmantojot sava interneta pārlūka programmas funkcionalitāti.

„Swedbank” AS un visi sadarbības partneri darbojas, kā arī piedāvājumi izmantojami Latvijas Republikas teritorijā, ja vien pašā piedāvājumā vai vienošanās ar klientu netiek noteikts vai piedāvāts citādi. Visi piedāvājumi domāti „Swedbank” AS klientiem. Klientu un „Swedbank” AS savstarpējās tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas teritorijā piemērojamie tiesību akti. Ciktāl šie noteikumi vai attiecīgi piedāvājuma saņemšanas piedāvātais līgums vai vienošanās nenosaka citādi, tiek piemēroti „Swedbank” AS Vispārējie darījumu noteikumi, kā arī „Swedbank” AS Tīmekļa vietnes noteikumi, kas pieejami „Swedbank” AS interneta mājas lapā www.swedbank.lv.

Sīkāka informācija par konkrētiem piedāvājumiem, atlaidēm un norēķināšanās kārtību meklēt http://sbi.businessnetwork.lv/lv